OGÓLNE ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ORGANIZACJI WIDOWNI PODCZAS WYDARZENIA „ŚWIĘTO ŁODZI FILMOWEJ. 75 LAT HISTORII KINA”:

 1. Organizator umieści w widocznym miejscu przed wejściem na pokaz tablicę informacyjną przypominającą o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu dystansu społecznego 2 m, o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej. 
 2. Organizator zapewni widzom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) przy wejściu na teren pokazu oraz w toaletach.
 3. Wszyscy widzowie oraz goście muszą posiadać indywidualne środki ochrony do zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującym prawem. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren pokazu w pomieszczeniu zamkniętym. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren pokazu. 
 4. Widzowie są ponadto zobowiązani do: 
  a) w przypadku pokazów w pomieszczeniach zamkniętych: zakrywania ust i nosa przez cały okres, w którym będą przebywać w pomieszczeniu, o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej;
  b) w przypadku pokazów plenerowych: zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób;
  c) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren pokazu;
  d) złożenia przy wejściu na pokaz lub wcześniej drogą online, obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
 5. Widzowie na terenie pokazu powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące. 
 6. W przypadku kolejki do wejścia na teren pokazu lub do sanitariatów widzowie zobowiązani są zachować 2-metrowy dystans od siebie. 
 7. Organizator wyposaży pracowników obsługi Wydarzenia oraz wolontariuszy w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk).

 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 dostępne jest tutaj:

Oświadczenie Uczestnika COVID-19